Mmaago tsala ya me o tlhokofetse mo tshiping eno. Ka ntlha ya Motsamao o o kganelwang, le bokgalaka jwa magae go katogana, ga a kgone go gomotsiwa le go gomotsa ba gaabo jaaka tlwaelo. Batshedisi ka bontsi ba tlaa amega maswe mo dibekeng tse di mmalwa, Tse di latelang. (Tekanyetso ya Palo ya baswi ke 1500 ka letsatsi mo Aforika Borwa ka nako eno ya Kganelo-ya-Motsamao) Moswelwa a ka gomotsega jang mo nakong ya Kganelo – Motsamao? Re ka kgona jang go gomotsa bangwe ka rona? Re ka kgona jang go ba ama, go ba kgomarela magetleng le go Lela mmogo le bona fa le rona re tlhoka kgomotso gonne re tlhokafaletswe ke ba
balekane? Kgang eno e thata go umakiwa le go rarabololwa. Go nna thata le go feta fa re e akanya. Re pateletshega go buisana le go e sekaseka mmogo. Maikaelelo ke gore re seke ra iphitlhela re ketefalelwa ke go ithuta le go thusa bakaulengwe.
Ditshitshinyo tse di latelang ga di kake tsa dirolola se se diragetseng. Ka mokgwa mongwe, di ka gomotsa ba ba amelweng ke Leroborobo.
Molao ga o re letile go felegetsa setopo kwa dirapeng jaaka tlwaelo. Re ka romela melaetsa ya matshidiso.
Dithapelo tsa ka metlha di ka tsweletswa go fitlha letsatsi la phitlho. (Seno se ka dirwa ka mekgwa e e latelang)
Mokgwa wa ntlha:
 Tsamaiso yotlhe ya poloko e ka rulaganngwa  le ba tsa ditlhaeletsano ‘Apps’  kgotsa ‘social media’
Mokgwa wa bobedi:
Tsamaiso yotlhe ya poloko e ka dirwa go ntle le ba ditlhaeletsano gotlhelele.
Thuso kadiatla:
Ka maswabi, re palelwa ke go tshegetsa ba lapa ka matsogo, go rwala, go phutha le go baakanya dijo. Ka thulaganyo e e rileng, kwa metse-seteropong, go ka rekiwa dijo ka mefuta mme tsa romela kwa lapeng.
Matshidiso ka Madi.
Ba losika mmogo le batshegetsi ba ka romela madi ka tsela tse di latelang:
Mafaratlhatlha a ‘money transfer’ ka mefuta a ka dirisiwa.
Madi a tshegetso a ka romela ka tsela ya tlhaeletsano ka ‘App’
Madi a tshegetso a mogala-wa-letheka:
Madi ano a tlaa thusa lapa go begelwa batshegetsi ba ba gaufi le ba ba kgakala bonolo.
Molao ga o le tle setopo go lala kwa lapeng mme batshegetsi ba ka tswelela ka di fela tsa kgomotso kwa lapeng.
Tsatsi la poloko.
Molao o letla batho ba le 50 fela ka letsatsi la poloko. Tiro ya go khupetsa lebitla e tlaa ketefalelwa batshegetsi ka ntlha ya palo e nnye.
Batshegetsi ba ba kwa ntle ga palo 50, ba ka leba tsamaiso yotlhe ya poloko ka mokgwa wa tlhaeletsano ya ‘App’
Segopotso sa poloko.
kgatiso ya phitlho e ka dirwa ka’video’ gore e tle e nne segopotso le kgomotso go botlhe mo nakong e e tlang. Ba lapa ba ka abelana le batshegetsi kgatiso ‘video’ eno nako nngwe le nngwe mo isagweng.
Segopotso ka ba lapa:
Lenaneo la ba ba ithobaletseng e le ba lapa le ka kwalwa.  Ditshwantsho, dikgannyana tsa metlae, maitsholo a a tshegisang le dipina tse di neng di ratiwa di ka umakiwa. Ditiragalo tsa ‘Facebook’ di ka kwalwa mme tsotlhe tseno di tlaa nna le lefelo le le rileng mo lapeng go leboga le go ikgomotsa ka ba ba ithobaletseng.
Sejalo/malomo a ka jalwa mme a fiwa ba malapa jaaka Mpho, morago fa nako ya Kganelo-ya-Motsamao e khutlhile.
Tsweletso ya kgolagano le ba lapa:
Ka tiriso ya mogala wa letheka, matshidiso a ka romela  mo nakong ya mahutsana go fitlha nako eno e khutla. Ditumediso le keleletso masego, di ka dirwa gagwe le gape mo botshelong.
Ditebogo go batsaa karolo:
Ditebogo di lebisiwa go batsaa karolo ba ba itshokileng go tlatsa ka  tshitshinyo le maano a go tlhama lokwalo leno ‘Love Dignity Legacy’ le le imelang pelo, tlhaloganyo le mogopolo gonne le bua ka mahutsana le matshidiso mo lesong.
Thanks to Tiny Tshetlo for the translation!